Обавештење о закљученом уговору

ЖТШ

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Здравка Челара 14

11120 Београд

Број: 628

Датум: 08.01.2019. године

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Железничка техничка школа из Београда објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

- рачунари и рачунарска опрема,

за потребе Железничке техничке школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.1/18

 1. Назив и адреса наручиоца: Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, 11120 Београд.
 2. Интернет страна наручиоца: ztskola.edu.rs .

 

 1. Врста наручиоца: Просвета.

 

 1. Предмет јавне набавке: Набавка добара - рачунари и рачунарска опрема.

 

 1. Назив из Општег речника набавке: Рачунарска опрема.

 

 1. Ознака из Општег речника набавки: 30230000.

 

 1. Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): 069.400,00 дин.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

 

 1. Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.

 

 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

1) USPON DOO, Чачак, понуђена цена……….................................. 1.069.400,00 дин.

 

 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

 

 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.12.2018. године.

 

 1. Датум закључења уговора: 12.2018. године.

 

 1. Основни подаци о добављачу: USPON DOO, Булевар ослобођења 17, 32000 Чачак, матични број: 06084613, ПИБ: 101289775.

 

 1. Период важења уговора: Уговор важи до момента набавке свих добара која представљају предмет Уговора.

 

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

Датум уноса:10.01.2019

АКТУЕЛНОСТИ

Одлука о додели уговора за стручно путовање

Одлука о додели уговора за стручно путовање...

Детаљи »


У Музеју историје Србије

  За ученике одељења 16-1 Железничке техничке школе, наставник историје Драгана Мандић  и  одељенски старешина Татјана Павела организовале  ...

Детаљи »


Рат и хумор

У Народној библиотеци постављена је изложба под називом ″ Рат и хумор″. Препознајући хумор као битан елеменат комуникације, наставници Наташа Живановић и Саша Ђокић организовали су за учен...

Детаљи »


Предавање о трговини људима

У Свечаној сали Железничке техничке школе  волонтери Црвеног крста Палилула одржали су 02.10. 2018. године предавање на тему Трговина људима. ...

Детаљи »


Посета краљевском комплексу на Дедињу

У петак, 26.10.2018. године, за ученике одељења 42, организована је посета краљевском комплексу на Дедињу. Изградњу краљевског комплекса започео је 1934. године краљ Александар ...

Детаљи »