СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

 • Јелена Јовановић

  Јелена Јовановић

  Образовање: струковни инжењер електротехнике и рачунарства

  Наставник практичне наставе

 • Јелена Скоковић

  Јелена Скоковић Образовање: дипломирани инжењер машинства Наставник машинске групе предмета и члан Стручног тима за инклузивно образовање. Одељењски старешина одељења 13.

 • Ален Вујановић

  Ален Вујановић

  Наставник електротехничке групе предмета и члан Стручног актива за развој школског програма 

 • Предраг Стјепчевић

  Наставник електротехничке групе предмета и члан Тима за промоцију школе 

 • Александар Зеленовић

  Александар Зеленовић

  Образовање: дипломирани инжењер машинства. Наставник машинске групе предмета.

 • Маријана Балабушић

  Маријана Балабушић

  Образовање: дипломирани инжењер електротехнике, смер Енергетски претварачи и погони

  Професионалну каријеру започиње 1998. године на пословима одржавања опреме и пројектовања, а 2002. године прелази у Железничку техничку школу где ради као наставник електротехничке групе предмета.

  Обављала је задатке одељењског старешине и наставника – ментора, а у школској 2017/2018. години обавља послове заменика председника Стручног већа наставника машинске и електротехничке групе предмета и одељењског старешине одељења 43. Члан је Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва. Учествовала је у измени наставних планова и програма за образовне профиле техничар вуче и машиновођа за маневре. Заинтересована је за примену информационих технологија у настави, као и за креативно извођење наставе.

   

   

   

   

 • Нела Вукосављевић

  Нела Вукосављевић

  Образовање: дипломирани инжењер електротехнике

  Наставник електротехничке групе предмета и члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Одељењски старешина одељења 1/62.

 • Дејан Пишчевић
  Дејан Пишчевић

  Образовање: дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику

  Послове наставника математике, рачунарства и информатике и стручних предмета обављао је у неколико средњих и једној основној школи, а од школске 2017/2018. године ради у Железничкој техничкој школи као наставник електротехничке групе предмета. Поседује сертификат Network System Engineer.

 • Јасна Рапајић Илић

  Образовање: дипломирани инжењер машинства.

  Наставник машинске групе предмета и предузетништва. Члан је Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва и Тима за промоцију школе

 • Наставник машинске групе предмета и члан Стручног тима за каријерно вођење и саветовање

 • Александра Ђукановић
  Александра Ђукановић

  Наставник машинске групе предмета, члан Стручног актива за развојно планирање и председник Стручног већа наставника машинске и електротехничке групе предмета. У школској 2017/2018. години обавља дужност одељењског старешине одељења 23.

 • Мила Мрдак

  Образовање: Завршила је петогодишње студије на Електротехничком факултету у Београду (одсек: Електроника/Телекомуникације).

  Ужа стручна област: Телекомуникације

  Има положен стручни испит и предаје електро - групу предмета. Стално се усавршава у складу са развојем електронике и телекомуникација и усмерена је ка континуираном унапређивању професионалних и стручних компетенција.  Поседује, између осталих и  уверење о реализованих 30 ЕСПБ (према Европском систему преноса бодова) из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Похађала је бројне семинаре и наставне програме из уже стручне области и учествовала на стручним конференцијама, скуповима и форумима.Раду у школи претходио је вишегодишњи рад у привреди  на пословима дипломираног инжењера електротехнике за телекомуникације. Реализовала је наставу из великог броја наставних предмета за различите наставне профиле, као што су: Телекомуникациони водови (2. и 3. разред), Телекомуникациона мерења (3. и 4. разред), Електроника (2. и 3. разред), Дигитална електроника, Електроника 1, Електроника 2, Телекомуникациони водови и пренос, Примена рачунара у електротехници, Средства осигурања и везе (2.,3. и 4. разред), Информациони системи на железници, Пружни сигнално сигурносни уређаји, Системи аутоматског управљања у сигнално сигурносној техници. Била је члан више стручних тимова (Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе, Тим за самовредновање, Тим за Еразмус плус).

  У школској 2018/2019. години је члан Тима за самовредновање и Тима за Еразмус плус.